Ogólnopolski Program Certyfikacji
Nowa edycja

KORZYŚCI

Co zyskują samorządy dzięki udziałowi w programie akredytacyjnym "Samorządowy Lider Edukacji"?


-Samorządy poddają się niezależnej ocenie ze strony ekspertów, która pomaga podnosić efektywność działań w zakresie lokalnej polityki edukacyjnej.

Po zakończeniu pracy komisji i procedury certyfikacyjnej każdy samorząd uczestniczący w projekcie otrzymuje informację zwrotną na temat efektywności i skuteczności swojej polityki edukacyjnej oraz – co szczególnie istotne - ewentualnych jej mankamentów i popełnianych błędów. Pozwala to podejmować inicjatywy projakościowe, dokonywać korekty w prowadzonych działaniach oraz uzyskiwać cenną opinię ekspercką na temat ich wartości merytorycznej.
 

-Samorządy otrzymują certyfikat, potwierdzający ich osiągnięcia i znaczący wkład w rozwój edukacji, podnoszenie jakości kształcenia i wspieranie innowacji w szkolnictwie.

Nasz Certyfikat jest wyjątkowy ze względu na rangę ekspertów decydujących o jego przyznaniu. Gminy, powiaty i województwa oceniają wybitni przedstawiciele polskiej nauki, pracownicy naukowi uczelni posiadający wiedzę, doświadczenie i niekwestionowany dorobek w dziedzinie edukacji. To oni decydują ostatecznie, które samorządy otrzymają Certyfikat.


-Samorządy mogą wykorzystać informację o pozytywnym wyniku Programu i przyznany certyfikat w swojej działalności promocyjnej.

To ważne w dobie niżu demograficznego, gdy gminy i powiaty - zwłaszcza na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym - rywalizują między sobą o uczniów, akcentując swoje atuty i wyróżniki w obszarze edukacji. Warto również zauważyć, że samorządy coraz większą wagę przywiązują dziś do działań z zakresu marketingu terytorialnego i public relations. Certyfikat może pomóc w zbudowaniu marki samorządu innowacyjnego, nowoczesnego i dbającego o edukację - dobro najważniejsze w dobie gospodarki opartej na wiedzy. Może również przyczynić się do skutecznego promowania placówek oświatowych, dla których gmina/powiat/województwo jest organem prowadzącym. Samorządy, które otrzymają Certyfikat, uzyskują prawo posługiwania się logo, godłem i herbem „Samorządowy Lider Edukacji” na swojej stronie internetowej oraz we wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych.


-Organizatorzy Programu zapewniają nagrodzonym samorządom akcję promocyjną związaną z popularyzacją ich sukcesu w postaci pozytywnego wyniku procedury certyfikacyjnej.

Współorganizatorem Projektu jest Agencja Kreatywna Przemysław Ruta Communication, specjalizująca się w działaniach doradczych (konsultingowych) oraz promocyjnych związanych z edukacją i polityką lokalną. Agencja prowadzić będzie działania promujące nagrodzone samorządy w mediach regionalnych i ogólnopolskich, internecie oraz innych materiałach informacyjnych i promocyjnych. Organizatorzy przewidują profesjonalne działania public relations i media relations, których celem jest zarówno budowanie pozytywnego wizerunku samego Projektu, jak i jego laureatów. Działania te będą prowadzone we współpracy z samorządami.


-Przedstawiciele samorządów wyróżnionych certyfikatem będą mogli zaprezentować swoje osiągnięcia i sukcesy w dziedzinie edukacji podczas uroczystej gali wręczenia Certyfikatów.

Udział w Gali jest okazją do promocji gmin, powiatów i samorządowych województw, ale także nawiązania kontaktów z innymi samorządami mogącymi pochwalić się osiągnięciami w dziedzinie rozwoju edukacji, wymiany doświadczeń i „dobrych praktyk”, przepływu wiedzy. Spotkanie finałowe pozwala także na nawiązanie aktywnych kontaktów pomiędzy przedstawicielami samorządów a środowiskiem akademickim. Ponadto przy okazji gali przedstawiciele certyfikowanych samorządów mogą uczestniczyć w konsultacjach i dyskusjach merytorycznych z recenzentami - ekspertami oceniającymi gminy i powiaty w Programie "Samorządowy Lider Edukacji".


Uzyskanie certyfikatu „Samorządowy Lider Edukacji” oznacza, że gmina, powiat lub samorząd wojewódzki uczestniczący w Programie:


-wyróżnia się na tle innych podmiotów samorządowych pod względem inwestycji w edukację i działalności na rzecz jej rozwoju;


-wiąże swoją przyszłość z rozwojem wiedzy;


-podejmuje aktywne działania na rzecz rozwoju edukacji na swoim terenie;


-jest miejscem, w którym warto się kształcić, inwestować we własny rozwój intelektualny;


-podejmuje aktywne działania w kierunku aktywizowania młodzieży uczącej się oraz rozwijania jej edukacyjnych i naukowych pasji;


-jest jednostką terytorialną, która dba o rozwój gospodarki opartej na wiedzy i przez to wzmacnia swoją atrakcyjność inwestycyjną;


-jest jednostką terytorialną otwartą na wiedzę i rozumie konieczność inwestowania w nią.
 

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
ul. Warszawska 1/9
41-200 Sosnowiec
www.fundacja-edukacja.org.pl
Samorządowy Lider Edukacji
Kontakt telefoniczny i e-mailowy w sprawie Programu:
tel. +48 32 747-26-03
tel. kom. +48 607-035-169
e-mail: biuro@fundacja-edukacja.org.pl