Samorządowy Lider Edukacji
Samorządowy Lider Edukacji

CELE KONKURSU

-Udzielanie samorządom wsparcia, mającego na celu podnoszenie efektywności lokalnej polityki edukacyjnej;

-Ewaluowanie samorządów w dziedzinie edukacji i jej rozwoju;

-Eliminowanie błędów w zakresie lokalnej polityki edukacyjnej w audytowanych samorządach;

-Promowanie samorządów legitymujących się osiągnięciami w dziedzinie wspierania edukacji, nauki i innowacji w kształceniu;

-Promowanie działaczy samorządowych zasłużonych dla rozwoju edukacji na poziomie lokalnym;

-Zwiększanie zainteresowania społeczności lokalnych i mediów działaniami samorządów w dziedzinie edukacji;

-Działanie na rzecz pozyskiwania przez samorządy środków zewnętrznych na inwestycje i programy w dziedzinie szeroko rozumianej edukacji;

-Zwiększanie potencjału inwestycyjnego gminy, powiatu lub województwa poprzez akcentowanie ich osiągnięć w dziedzinie budowania gospodarki opartej na wiedzy;

-Budowanie wizerunku samorządu nowoczesnego, innowacyjnego, myślącego przyszłościowo;

-Propagowanie wysokich standardów edukacyjnych;

-Propagowanie „dobrych praktyk” w dziedzinie nauki, edukacji i zarządzania oświatą;

-Wspieranie gmin, powiatów i samorządów województw w działaniach na rzecz rozwoju edukacji i podnoszenia jakości kształcenia oraz poprawy jego warunków.