Samorządowy Lider Edukacji
Samorządowy Lider Edukacji

EDYCJA 2020/21

Już wkrócte roztrzygnięcie X Edycji Konkursu "Samorządowy Lider Edukacji" (2021). Lista Laureatów zostanie ogłoszona na uroczystej Gali, którą zorganizujemy niezwłocznie po ustaniu obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa. Obecnie trwa ocena zgłoszeń konkursowych.

Nasi eksperci:

-zapoznają się z ankietami samooceny opracowanymi przez JST oraz z załącznikami do przesłanych dokumentów, w szczególności w postaci opisu bazy materialnej, osiągnięć placówek oświatwych etc,

-eksperci zapoznają się z dokumentami dostępnymi w Biuletynach Informacji Publicznej JST, w tym m.in. z treści aktów prawa miejscowego, które odnoszą się do polityki oświatowej i jakości kształcenia oraz poddają je kompleksowej analizie,

-eksperci zapoznają się z danymi o działalności szkół i placówek oświatowych, dla których gmina / powiat jest organem prowadzącym,

-w wielu przypadkach eksperci, jeśli dostrzegą taką potrzebę, organizują tzw. wizyty studialne w JST, głównie w celu zweryfikowania bazy materialnej szkół czy uzyskania opinii interesariuszy wewnętrznych gmny / powiatu na temat jakości polityki edukacyjnej,

-eksperci pozyskują dodatkowe dane i informacje przydatne przy akredytacji samorządu z instytucji nadzoru i kontroli,

-pomocne w ocenie są ponadto: system monitorowania losów absolwentów, dane Systemu Informacji Oświatowej, publikowane przez JST Raporty o stanie oświaty etc.

Eksperci pracują zarówno „z dokumentami”, jak i korzystają z innych metod ewaluacji jakości, w tym metody tzw. „tajemniczego klienta”, dzięki której można zweryfikować jakość obsługi klienta usług publicznych.