Ogólnopolski Program Certyfikacji
Nowa edycja

Procedura certyfikacji

Samorządy mogą przystąpić do Programu poprzez przesłanie na adres Organizatora zgłoszenia i ankiety certyfikacyjnej. Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są tutaj - kliknij! Po przyjęciu zgłoszenia rozpoczyna się procedura certyfikacyjna, która przebiega dwuetapowo:

1) Etapem pierwszym jest OCENA FORMALNA, w toku której Organizator sprawdza przede wszystkim poprawność wypełnienia ankiety oraz aspekty formalne zgłoszeń.

2) Kluczowym etapem jest etap drugi, czyli OCENA MERYTORYCZNA.

W ramach audytu merytorycznego recenzenci analizują i oceniają działalność samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej oraz przyznają poszczególnym zgłoszeniom punkty rankingowe. Każdą gminę/powiat/województwo ocenia niezależnie od siebie 2 recenzentów.

Ocena recenzentów odbywa się na podstawie: raportów samooceny (ankiet certyfikacyjnych) wypełnionych przez samorządy, informacji pozyskanych z instytucji publicznych, informacji pozyskanych od środowisk lokalnych, danych Systemu Informacji Oświatowej, danych instytucji nadzoru i kontroli, analizy aktów prawa miejscowego, badań społecznych prowadzonych w toku certyfikacji itd. Recenzenci mogą również  zapoznawać się z  działaniami samorządów w trakcie wizyt studyjnych w JST uczestniczącej w programie certyfikacji (wizyta taka odbywa się w terminie uzgodnionym z uczestnikiem programu). Każdy z recenzentów oceniających dane zgłoszenie przyznaje uczestnikowi Programu od 0 do 50 punktów rankingowych.

Nasi eksperci:

-zapoznają się z ankietami samooceny opracowanymi przez JST oraz z załącznikami do przesłanych dokumentów, w szczególności w postaci opisu bazy materialnej, osiągnięć placówek oświatowych etc,

-eksperci zapoznają się z dokumentami dostępnymi w Biuletynach Informacji Publicznej JST, w tym m.in. z treści aktów prawa miejscowego, które odnoszą się do polityki oświatowej i jakości kształcenia oraz poddają je kompleksowej analizie,

-eksperci zapoznają się z danymi o działalności szkół i placówek oświatowych, dla których gmina / powiat jest organem prowadzącym,

-w wielu przypadkach eksperci, jeśli dostrzegą taką potrzebę, organizują tzw. wizyty studialne w JST, głównie w celu zweryfikowania bazy materialnej szkół czy uzyskania opinii interesariuszy wewnętrznych gminy / powiatu na temat jakości polityki edukacyjnej,

-eksperci pozyskują dodatkowe dane i informacje przydatne przy akredytacji samorządu z instytucji nadzoru i kontroli,

-pomocne w ocenie są ponadto: system monitorowania losów absolwentów, dane Systemu Informacji Oświatowej, publikowane przez JST Raporty o stanie oświaty etc.

Eksperci pracują zarówno „z dokumentami”, jak i korzystają z innych metod ewaluacji jakości, w tym metody tzw. „tajemniczego klienta”, dzięki której można zweryfikować jakość obsługi klienta usług publicznych.
 

Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” przyznaje się gminom, powiatom i samorządom wojewódzkim, które uzyskały w procedurze certyfikacyjnej co najmniej 60 punktów na 100 możliwych.

 

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
ul. Warszawska 1/9
41-200 Sosnowiec
www.fundacja-edukacja.org.pl
Samorządowy Lider Edukacji
Kontakt telefoniczny i e-mailowy w sprawie Programu:
tel. +48 32 747-26-03
tel. kom. +48 607-035-169
e-mail: biuro@fundacja-edukacja.org.pl